Pozoruhodnosti
 

Lés-les je životným priestorom pre mnohé druhy divej zveri žijúcej v tejto oblasti. Na jar veľké plochy pokrýva koberec pestrých a voňajúcich rastlín (geofytov). V blízkosti hájovne sa nachádza veľká obora s danielmi a divými sviňami. V Pavlovom majeri (Pál-major) sa nachádzajú dva impozantné exempláre sofory japonskej previslej. Tieto stromy s nápadne ohnutými vetvami rastú tu od začiatku 19. storo čia.

V anglickej záhrade sa okrem pôvodnej štruktúry zachovala aj veľká časť zriedkavých druhov stromov, ktoré zasadili asi pred sto rokmi (okolo roku 1906). Medzi nimi je jedno samičie a jedno samčie ginkgo dvojlaločné a jeden výnimočne veľký exemplár sekvojovca mamutieho. Obdivovať možno aj rovnako staré exempláre cédrovca zbiehavého. V severnej časti parku sa vyníma mohutný buk lesný previsnutý, ktorý obklopujú staré platany.

Zamok

Jedna z najvýznamnejších stredo-európskych rezidencií z obdobia neskorého baroka/rokoka. Zámok prestavali do dnešnej podoby po viacerých fázach prestavby v roku 1778. Dnes slúži predovšetkým ako múzeum. Formálnu časť záhrady na čestnom nádvorí zreštaurujú v blízkej budúcnosti.

Parter

Parter pred zámkom je ústred-nou a najkrajšou časťou parku. V súčasnosti vyrastené, avšak v minulosti do tvaru kúžeľa zostrihané tisy sú reliktmi neo-barokovej prestavby Antona Umlaufta z roku 1903.

Strojovňa

V tejto peknej neobarokovej budove postavenej okolo roku 1906 sa nachádzalo čerpadlo, ktoré v prvej polovici 20. storočia zásobovalo vodou celý komplex v Eszterháze. Balustráda na streche strojovne je podobná ako balustrády zámku.

Hospodárska budova

Počas hospodárskeho oživovania usadlosti od roku 1900 postavili neďaleko sídla jej správcu obytné domy pre robotníkov, rôzne priemyselné budovy a monumentálnu vodnú vežu.

naspät