Živo č íšny svet
 

Rastlinstvo a živo č íšstvo

Z pôvodných drevín i kompozície sa dodnes zachovalo veľmi málo fragmentov /solitéry Picea obies, Taxodium distichum, Liriodendron tulipifera, staré duby/.

Na základe rozboru porastov a historických údajov je mo žné odvodiť, že najstaršie porasty v parku pochádzajú z obdobia po roku 1808, kedy zámok vyhorel a bol postupne obnovovaný. V súvislosti s ním bola obnovená aj parková úprava. Celá plocha parku bola pravidelne udr žovaná a ž do odchodu posledných majiteľov roku 1920. Od tohto obdobia sa udialo veľmi málo zmien v skladbe parku.

Celkovú koncepciu utvárania hmôt porastov mo žno vybadať z orientácie platanovej aleje a umiestnenia niekoľkých cennejších solitérov (Taxodium distichum, Castanea sativa, Quercus robur "Fastigiata", Taxus baccata, skupina Picea abies).

V druhovom zlo žení prevláda pre tento vegeta č ný stupeň charakteristický dub letný (Quercus robur), dopĺňa ho lipa malolistá i veľkolistá, javor mlie č ny aj horský, z podrastu vyrastajúci javor poľný a jaseň štíhly. Introdukované dreviny sú zastúpené pagaštanmi (sú napadnuté Camerariou orhidelou), brestovcami a niekoľkými ďalšími druhmi po kusoch.

naspät