História

Pôvodne renesan č ný kaštie ľ s klasicistnou úpravou bol postavený v roku 1624. V roku 1808, kedy vyhorela celá obec aj s kostolom, bol kaštie ľ úplne prestavaný a prefasádovaný pravdepodobne v klasicistickom štýle. Vnútorná dispozí cia stavby je na barokovom princí pe s ústrednou slávnostnou sieňou. Vo ve ľkom dvore bola pôvodne murovaná studňa na pitnú vodu a nad ňou bronzový jeleň, ktorý bol v r.1918 odvezený do Marcheggu.
Zámocký park obklopený kamenným múrom bol koncipovaný ako anglický lesopark. Od hlavnej brány z tepaného železa viedla do kopca k hlavnému vchodu kaštie ľa široká platanová aleja s pokra č ovaním lipovou alejou, ktorá bola po r.1945 zrezaná a nahradená pagaštanmi.

Druhá, tzv. Biela brána u ž nejestvuje, zostali len nosné stĺpy z tehál s kamennými ozdobnými vázami. V parku boli domy záhradníka a vrátnika, byt strojného zámo č níka, vodná ve ža, záhradníctvo, ru žová záhrada a ve ľké skleníky. Nechýbali ani labyrint č i prírodná jazdiareň. Od r.1933 u žívali kaštie ľ a park františkáni pre účely stredoškolského internátu. Od r.1945 po odchode vojakov slú žil kaštie ľ pre ú č ely nemocnice. V r.1965 za č ala v parku výstavba novej pavilónovej nemocnice s poliklinikou a hospodárskymi objektmi. Celý areál nemocnice zmenšil pôvodný park o 7,2 ha.

naspät