Zámocký park v Malackách
 

Park sa rozkladá v severovýchodnej č asti mesta, od ktorého ho oddeluje trasa dialni č ného privádza č a. Park je vymedzený murovaným oplotením, ktoré vedie pozdl ž ul. Duklianskych hrdinov, v západnej č asti susedí s dialni č ným privádza č om, v juhozápadnej a ju žnej č asti susedí so Sadovou a Jesenského ulicou. Vo východnej č asti park bezprostredne susedil s lesom, s ktorým bol aj č iasto č ne prepojený. (V jeseni 2004 bol tento susedný les vyťa žený.)

Zámocký park zalo žil v 17. storo č í gróf Pavol IV. Pálffy ako sú č asť kaštiela, ktorý si tu nechali vybudovať. Anglický záhradník, poverený výsadbou parku, areál majstrovsky osadil mnohými vzácnymi drevinami a tento prekrásny park premenil na hotový klenot. Atraktí vny park sa č oskoro stal mimoriadne oblúbeným miestom majitelov zámku a ich hostí . V jeho č arovných zákutiach č asto oddychovali a neraz tu usporadúvali aj rôzne slávnosti a zábavy.

Celková plocha parku mimo cudzích areálov je cca 29,8 ha. Pôvodná štruktúra parku sa do dnešných č ias zachovala iba č iasto č ne. V sú č asnosti sa park podrobil rozsiahlej rekonštrukcii.

 


Obrazová galéria


História


Živočíchy& Rastliny


Mapa


Servis